راهنمای تگ های سایت ساز سحر

کدهای عمومی : این کدها را می توانید در هر قسمتی از صفحات خود استفاده نمایید.

توضیح کد
کدهای عمومی
عنوان صفحه فعلی [-BlogTitle-]
عنوان اصلی سایت [-SiteName-]
نمایش ID سایت [-Blogid-]
ایمیل مدیر سایت [-BlogEmail-]
آدرس کامل سایت کاربر http://[-BlogAdress-]
آدرس ورود به پنل کاربری http://[-BlogAdress-]/panel
آدرس لینک فید rss [-RssAdress-]
کلمات کلیدی سایت [-Keywords_Tags-]
توضیحات کلی سایت [-BlogDescription-]
لینک favicon [-Fav_Icon-]
لینک ورود به پروفایل مدیر سایت [-Profile-]
لینک ورود به نقشه سایت [-sitemap-]
لینک ورود به صفحه عناوین سایت [-site_Posts-]
لینک ورود به لینک باکس [-Linkbox-]
لینک ورود به صفحه فرم تماس [-Contact-]
لینک صفحه ثبت نام در سایت [-Signup-]
لینک atom سایت [-atom-]
لینک صفحه فراموشی رمز عبور [-Forget-]
لینک خروج از سایت [-logout-]
نمایش تاریخ امروز [-Date_Today-]
پخش موزیک انلاین [-Mp3_Player-]
لینک ورود به آرشیو لینک ها [-site_links-]
لینک ورود به پرداخت انلاین [-site_pay-]

بلاک <BlogEntires>: این بلاک شامل اطلاعات مطالب ارسالی سایت شماست. این بلاک با کد <BlogEntires> آغاز و با </BlogEntires> بسته می شود. در این بلاک از کدهای زیر می توانید استفاده نمایید.

توضیح کد
کد آغاز گر مطالب ارسالی <BlogEntires>
عنوان مطلب ارسالی [-Post_Title-]
متن اصلی مطلب [-Post_Content-]
متن ادامه مطلب [-Post_More_Content-]
شماره شناسایی مطلب ارسالی [-Post_id-]
آدرس لینک مستقیم مطلب ارسالی [-Post_Link-]
نام نویسنده مطلب [-Post_Author-]
عکس شاخص مطلب [-Post_img-]
بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکموضوعات هر مطلب ارسالی <BlogPostCategory>
کد آغاز گر چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی <PostCategory>
عنوان موضوع مطلب ارسالی [-Post_Category-]
آدرس لینک مطالب دیگر در موضوع مطلب ارسالی [-Post_Category_Link-]
پایان چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی </PostCategory>
پایان بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی </BlogPostCategory>
بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <BlogPostTag>
کد آغاز گر چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <PostTag>
عنوان لینک برچسب مطلب ارسالی [-Post_Keyword-]
آدرس اینترنتی لینک برچسب مطلب ارسالی [-Post_Keyword_Link-]
پایان چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </PostTag>
پایان بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </BlogPostTag>
دیگر
آدرس صفحه نظرات مطلب [-Post_Comment_Link-]
تعداد نظرات مطلب [-Post_Comment_Count-]
تعداد بازدید مطلب [-Post_Hit-]
تاریخ ارسال مطلب [-Post_Date-]
زمان ارسال مطلب [-Post_Time-]
منبع [-Post_Source-]
لینک به ادامه مطلب [-ContinuedPost-]
بلاک امتیازدهی به مطلب
نمایش امتیاز مطلب [-Post_Rate-]
نمایش تعداد امتیازدهندگان به مطلب [-Post_Result_Rate_User-]
نمایش مجموع امتیاز مطلب [-Post_Result_Rate_Total-]
بلاک نمایش محتوا فقط در مطلب اصلی
کد آغاز گر نمایش محتوا در مطلب اصلی <onlyhome>
محل قرارگیری تگ یا محتوا مورد نظر
کد پایان نمایش محتوا در مطلب اصلی </onlyhome>
پایان بلاک مطالب ارسالی
پایان مطالب ارسالی </BlogEntires>

بلاک نظرات در ادامه مطلب

توضیح کد
کد آغاز گر نظرات در ادامه مطلب <sitecomment>
بلاک نمایش نظرات ارسالی
کد آغاز گر چرخهنمایش نظرات ارسال شده هر مطلب <Comments>
تصویر گراواتار نویسنده [-Author_avatar-]
نام نویسنده نظر [-Comment_Author-]
آدرس سایت نویسنده نظر [-Comment_Author_Website-]
ایمیل نویسنده نظر [-Comment_Author_Email-]
تاریخ ارسال نظر [-Comment_Date-]
متن نظر ارسال شده [-Comment-]
پاسخ داده شده به نظر [-Comment_Answer-]
پایان چرخهنمایش نظرات ارسال شده هر مطلب </Comments>
بلاک صفحه بندی نظرات ارسالی
کد آغاز گر چرخهصفحه بندی <CommentPages>
آدرس صفحه [-Page_Url-]
شماره صفحه [-Page_Number-]
پایان چرخهصفحه بندی </CommentPages>
بلاک فرم ارسال نظر برای مطالب
کد آغاز گر بلاک فرم ارسال نظر <CommentForm>
نام نویسنده نظر [-Comment_Name_Form-]
آدرس سایت نویسنده نظر [-Comment_Webs_Form-]
آدرس ایمیل نویسنده نظر [-Comment_Email_Form-]
متن نظر [-Comment_Content_Form-]
شکلک ها [-smilies-]
پرسش خصوصی بودن نظر [-Comment_Private_Radio_Form-]
تصویر امنیتی [-Comment_Security_Image_Form-]
پاسخ به تصویر امنیتی [-Comment_Security_Form-]
کلید ارسال نظر [-Comment_Button_Form-]
پایان بلاک فرم ارسال نظر </CommentForm>
کد پایان نظرات در ادامه مطلب </sitecomment>

بلاک ها و کدهای آن ها : بلاک ها و کدهای زیر را می توانید در هر بخش از صفحات خود استفاده نمایید

استفاده از بلاک "نمایش مطالب ثابت و منوهای داخلی" در سایت ضروری است
توضیح کد
بلاک نمایش مطالب ثابت و منوهای داخلی
کد آغاز گر چرخه مطالب ثابت <BlogSticky>
عنوان مطالب ثابت [-Title_Sticky-]
مطالب ثابت [-Content_Sticky-]
پایان چرخه مطالب ثابت </BlogSticky>
بلاک نمایش محتوا فقط برای کاربران عضو
کد آغاز گر بلاک <onlyuser>
پایان بلاک </onlyuser>
بلاک نمایش محتوا فقط در ادامه مطلب
کد آغاز گر بلاک <onlymore>
پایان بلاک </onlymore>
بلاک نویسندگان سایت
کد آغاز گر بلاک نویسندگان سایت <BlogAuthorsblock>
کد آغاز گر چرخه نویسندگان سایت <BlogAuthors>
نام نویسنده سایت [-AuthorName-]
آدرس لینک کلیه مطالب نویسنده [-AuthorLink-]
تعداد مطالب ارسالی نویسنده [-CountPost-]
پایان چرخه نویسندگان سایت </BlogAuthors>
پایان بلاک نویسندگان سایت </BlogAuthorsblock>
بلاک درباره نویسنده (قابل نمایش در ادامه مطالب)
کد آغاز گر بلاک درباره نویسنده <postauthor>
آواتار نویسنده [-author_avator-]
درباره نویسنده [-author_about-]
پایان بلاک درباره نویسنده </postauthor>
بلاک آرشیو ماهانه مطالب
کد آغاز گر بلاک آرشیو ماهانه مطالب <BlogArchiveblock>
کد آغاز گر چرخه آرشیو ماهانه مطالب <BlogArchive>
تاریخ ماهانه هر آرشیو [-ArchiveTitle-]
آدرس لینک مطالب تاریخ ماهانه آرشیو [-ArchiveLink-]
پایان چرخه آرشیو ماهانه مطالب </BlogArchive>
پایان بلاک آرشیو ماهانه مطالب </BlogArchiveblock>
بلاک موضوعات مطالب
کد آغاز گر بلاک موضوعات مطالب <BlogCategoriesblock>
کد آغاز گر چرخه موضوعات مطالب <BlogCategories>
عنوان دسته اصلی [-CategoryName-]
کد آغاز گر چرخه زیر موضوعات <Categories>
عنوان موضوع مطلب [-SubCategoryName-]
آدرس لینک عکس بند انگشتی [-Cat_img-]
آدرس لینک کلیه مطالب یک موضوع [-CategoryLink-]
تعداد مطالب ارسالی با موضوع مورد نظر [-CountPost-]
پایان چرخه زیر موضوعات </Categories>
پایان چرخه موضوعات مطالب </BlogCategories>
پایان بلاک موضوعات مطالب </BlogCategoriesblock>
بلاک ابر برچسب ها
کد آغاز گر بلاک ابر برچسب ها <BlogTagblock>
کد آغاز گر چرخه ابر برچسب ها <BlogTag>
عنوان برچسب [-Blog_Tag-]
آدرس لینک مطالب با برچسب موردنظر [-Blog_Tag_Link-]
پایان چرخه ابر برچسب ها </BlogTag>
پایان بلاک ابر برچسب ها </BlogTagblock>
بلاک آخرین عناوین مطالب یک موضوع خاص
کد آغاز گر بلاک مطالب یک موضوع خاص <categorypostblock catid=شماره موضوع>
کد آغاز گر چرخه مطالب یک موضوع خاص <CategoryPosts=شماره موضوع>
عنوان مطلب ارسالی [-PostTitle-]
تاریخ مطلب ارسالی [-PostDate-]
آدرس لینک مطلب ارسالی [-PostLink-]
لینک عکس بند انگشتی [-Post_img-]
پایان چرخه مطالب یک موضوع خاص </CategoryPosts=شماره موضوع>
کد پایان بلاک مطالب یک موضوع خاص </categorypostblock>
بلاک مطالب مرتبط
کد آغاز گر بلاک مطالب مرتبط <relatedpostblock>
کد آغاز گر چرخه مطالب مرتبط <RelatedPost>
عنوان مطلب ارسالی [-PostTitle-]
تاریخ مطلب ارسالی [-PostDate-]
آدرس لینک مطلب ارسالی [-PostLink-]
لینک عکس بند انگشتی [-Post_img-]
پایان چرخه مطالب مرتبط </RelatedPost>
کد پایان بلاک مطالب مرتبط </relatedpostblock>
بلاک مطالب پیشین
کد آغاز گر چرخه مطالب پیشین <BlogPreviousItems>
عنوان مطلب ارسالی [-PostTitle-]
تاریخ مطلب ارسالی [-PostDate-]
آدرس لینک مطلب ارسالی [-PostLink-]
لینک عکس بند انگشتی [-Post_img-]
پایان چرخه مطالب پیشین </BlogPreviousItems>
بلاک صفحات اضافی
کد آغاز گر بلاک صفحات اضافی <BlogMorePagesblock>
کد آغاز گر چرخه صفحات اضافی <BlogMorePages>
عنوان صفحه اضافی [-MorePageTitle-]
آدرس لینک صفحه اضافی [-MorePageUrl-]
پایان چرخه صفحات اضافی </BlogMorePages>
پایان بلاک صفحات اضافی </BlogMorePagesblock>
بلاک پیوند ها (لینکستان)
کد آغاز گر چرخه پیوند ها (لینکستان) <BlogLinks>
عنوان پیوند [-LinkTitle-]
توضیحات پیوند [Link_Description]
آدرس لینک پیوند [-LinkUrl-]
پایان چرخه پیوند ها (لینکستان) </BlogLinks>
بلاک نظرسنجی
کد آغاز گر بلاک نظرسنجی <BlogPollblock>
کد آغاز گر چرخه نظرسنجی <BlogPoll>
سوال نظرسنجی [-Poll_Question-]
کد آغاز گر گزینه های نظرسنجی <PollAnswers>
گزینه های نظرسنجی [-Poll_Answers-]
کد پایان گزینه های نظرسنجی </PollAnswers>
متن دکمه ارسال نظرسنجی [-Poll_Button-]
متن دکمه نمایش نتایج نظرسنجی [-Poll_Result_Button-]
پایان چرخه نظرسنجی </BlogPoll>
پایان بلاک نظرسنجی </BlogPollblock>
بلاک معرفی سایت
کد آغاز گر بلاک معرفی سایت <BlogFriend>
ایمیل معرف [-My_Email-]
ایمیل مقصد [-Friend_Email-]
دکمه ارسال [-Friend_Button-]
پایان بلاک معرفی سایت </BlogFriend>
بلاک جستجو
کد آغاز گر بلاک جستجو <SearchForm>
تگ نمایش باکس جستجو [-Search_Form-]
تگ نمایش دکمه جستجو [-Search_Button-]
پایان بلاک جستجو </SearchForm>
بلاک صفحه بندی سایت
کد آغاز گر بلاک صفحه بندی سایت <BlogPagesblock>
کد آغاز گر چرخه صفحه بندی سایت <BlogPages>
نمایش شماره صفحه [-Page_Number-]
آدرس لینک شماره صفحه [-Page_Url-]
پایان چرخه مطالب تصادفی سایت </BlogPages>
پایان بلاک صفحه بندی سایت </BlogPagesblock>
بلاک مطالب پربازدید
کد آغاز گر چرخه مطالب برتر سایت <TopPost>
عنوان مطلب [-PostTitle-]
آدرس لینک مطلب [-PostLink-]
بازدید مطلب [-PostHit-]
تاریخ مطلب [-PostDate-]
لینک عکس بند انگشتی [-Post_img-]
پایان چرخه مطالب برتر سایت </TopPost>
بلاک مطالب تصادفی
کد آغاز گر چرخه مطالب برتر سایت <RandPost>
عنوان مطلب [-PostTitle-]
آدرس لینک مطلب [-PostLink-]
تاریخ مطلب [-PostDate-]
لینک عکس بند انگشتی [-Post_img-]
پایان چرخه مطالب برتر سایت </RandPost>
بلاک آخرین نظرات
کد آغاز گر چرخه آخرین نظرات <LastCom>
عنوان مطلب آخرین نظر [-CPost_Title-]
لینک به مطلب آخرین نظر [-CPost_Link-]
نویسنده نظر [-Comment_Author-]
لینک آواتار نویسنده [-Author_avatar-]
ایمیل نویسنده [-Comment_Author_Email-]
وبسایت نویسنده [-Comment_Author_Website-]
آخرین نظر [-Comment-]
تاریخ نظر [-Comment_Date-]
پاسخ نظر [-Comment_Answer-]
پایان چرخه آخرین نظرات </LastCom>
بلاک اخبار سایت
کد آغاز گر بلاک اخبار <BlogNewsblock>
کد آغاز گر چرخه اخبار <BlogNews>
عنوان اخبار [-NewsTitle-]
آدرس لینک عکس بند انگشتی [-News_img-]
آدرس لینک اخبار [-NewsUrl-]
پایان چرخه اخبار </BlogNews>
پایان بلاک اخبار </BlogNewsblock>
بلاک پروفایل سایت
کد آغاز گر بلاک پروفایل سایت <BlogProfile>
آدرس تصویر سایت [-BlogPhotoLink-]
نمایش مستقیم تصویر [-BlogPhoto-]
متن درباره سایت [-BlogAbout-]
پایان بلاک پروفایل سایت </BlogProfile>
بلاک آمار سایت
کد آغاز گر بلاک آمار سایت <BlogStatic>
تعداد کل مطالب ارسالی [-Total_Post-]
تعداد کل نظرات ارسالی [-Total_Comment-]
تعداد کل کاربران [-Total_Members-]
تعداد بازدید امروز از سایت [-Today_view-]
تعداد بازدید دیروز از سایت [-Yesterday_view-]
تعداد بازدید هفته [-Week_view-]
تعداد بازدید این ماه از سایت [-Month_view-]
تعداد بازدید این سال از سایت [-Year_view-]
تعداد بازدید کل از سایت [-Total_view-]
نمایش کل افراد انلاین [-Online-]
نمایش مهمان انلاین [-Online_Guest-]
نمایش اعضای انلاین [-Online_User-]
ورودی بینگ امروز [-bing_Day-]
ورودی بینگ دیروز [-bing_Yesterday-]
ورودی گوگل امروز [-Google_Day-]
ورودی گوگل دیروز [-Google_Yesterday-]
نمایش پیج رنک گوگل [-GoogleRankGraphic-]
نمایش اطلاعات بازدید کننده [-Browser-]
نمایش آی پی [-User_Ip-]
پایان بلاک آمار سایت </BlogStatic>
بلاک آخرین کاربران
کد آغاز گر چرخه آخرین کاربران <LastUser>
نام کاربری [-User_Name-]
لینک پروفایل [-User_Link-]
پایان چرخه آخرین کاربران </LastUser>
بلاک خبرنامه
کد آغاز گر بلاک خبرنامه <BlogNewsLetter>
نمایش فرم خبرنامه [-NewsLetter_Email-]
دکمه نوع عملیات در خبرنامه [-NewsLetter_Action-]
دکمه ثبت خبرنامه [-NewsLetter_Button-]
پایان بلاک خبرنامه </BlogNewsLetter>
بلاک تبادل لینک هوشمند
نمایش فرم تبادل لینک هوشمند [-AddLink-]
بلاک آیدی یاهوی مدیر
آیدی یاهوی مدیر [-Yahooid-]
بلاک عضویت سریع
کد آغاز گر بلاک عضویت سریع <RegisterForm>
نام [-Register_Name_Form-]
نام کاربری [-Register_usrname_Form-]
رمز [-Register_password_Form-]
تکرار رمز [-Register_repassword_Form-]
ایمیل [-Register_Email_Form-]
لینک به قوانین [-Register_Term_Form-]
تصویر امنیتی [-Register_Security_Image_Form-]
فرم ورود عبارت امنیتی [-Register_Security_Form-]
دکمه عضویت [-Register_Button_Form-]
پایان بلاک عضویت سریع </RegisterForm>
بلاک بخش لاگین
کد آغاز گر بلاک ورود کابران <BlogLoginForm>
کد آغاز گر بلاک ورود کابران <BlogLogin>
نام کاربری [-Login_Username-]
رمز ورود [-Login_Password-]
دکمه ورود [-Login_Button-]
آدرس صفحه فراموشی رمز عبور [-Forget-]
پایان بلاک ورود کابران </BlogLogin>
پایان بلاک ورود کابران </BlogLoginForm>
بلاک خوش آمدگویی
کد آغاز گر بلاک خوش آمدگویی <BlogLoginWelcome>
کد آغاز گر بلاک خوش آمدگویی <BlogLogin>
متن خوش آمدگویی [-Login-]
پایان بلاک خوش آمدگویی </BlogLogin>
پایان بلاک خوش آمدگویی </BlogLoginWelcome>

بلاک منوی های دستی و کدهای آن ها :  بلاک منو های دستی، بلاک هایی هستند که توسط مدیر سایت، از داخل پنل مدیریت سایت به سایت افزوده می شوند.

توضیح کد
بلاک تصاویر سایت
کد آغاز گر چرخه تصاویر سایت <image>
عنوان تصویر [-ImageTitle-]
لینک تصویر  [-ImageLink-]
لینک مقصد اسلاید  [-TargetLink-]
پایان چرخه تصاویر سایت </image>
منوی ناوبار
کد آغاز گر چرخه منوی ناوبار سایت <navmenu>
عنوان ناوبار [-MenuTitle-]
لینک ناوبار [-MenuLink-]
کد آغاز گر چرخه زیرمنو ناوبار سایت <navli>
عنوان زیر منو [-LiTitle-]
لینک زیر منو [-LiLink-]
کد پایان چرخه زیرمنو ناوبار سایت </navli>
پایان چرخه منوی ناوبار سایت </navmenu>
منوی سمت راست
کد آغاز گر چرخه منوی سمت راست سایت <BlogRightMenu>
عنوان بلاک دستی [-Menuname-]
نمایشگر کدهای درون بلاک دستی  [-Menucode-]
پایان چرخه منوی سمت راست سایت </BlogRightMenu>
منوی سمت چپ
کد آغاز گر چرخه منوی سمت چپ سایت <BlogLeftMenu>
عنوان بلاک دستی [-Menuname-]
نمایشگر کدهای درون بلاک دستی  [-Menucode-]
پایان چرخه منوی سمت چپ سایت </BlogLeftMenu>
منوی وسط
کد آغاز گر چرخه منوی وسط <BlogCenterMenu>
عنوان بلاک دستی [-Menuname-]
نمایشگر کدهای درون بلاک دستی  [-Menucode-]
پایان چرخه منوی وسط </BlogCenterMenu>
تبلیغات وسط
کد آغاز گر چرخه تبلیغات وسط <Text1>
کد نمایش [-Text1-]
پایان چرخه تبلیغات وسط </Text1>
تبلیغات راست
کد آغاز گر چرخه تبلیغات راست <Text2>
کد نمایش [-Text2-]
پایان چرخه تبلیغات راست </Text2>
تبلیغات چپ
کد آغاز گر چرخه تبلیغات چپ <Text3>
کد نمایش [-Text3-]
پایان چرخه تبلیغات چپ </Text3>